icon facebook  icon twitter 
  • สินค้าของบริษัทมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ
  • โครงการตอบแทนสังคม
  • ทุกกระบวนการผลิตมีการใส่ใจคุณภาพ
  • บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนา
  • นำนวัตกรรมใหม่ๆมาเสริมคุณภาพ และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในเรื่องการผลิต
  • เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร

ดวงตา

 หัวข้อบทความ

 ใช้ยา ให้ตาปลอดภัย  
 กระจกตาโก่ง   
 โรคตาแห้ง อันตรายจากการใช้คอมพิวเตอร์ โรคฮิตคนทำงาน  
  ตรวจตา ป้องกันจอประสาทเสื่อม  
  โรคเบาหวานขึ้นประสาทจอรับภาพ retinopathy 
  เทคนิคลดอาการตาแห้ง 
  คุณแม่ควรทราบมะเร็งจอประสาทตา 
  น้ำวุ้นในลูกตาสำคัญไฉน 
  เลือดออกในวุ้นลูกตา 
การรักษาผู้ป่วยไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงดีมาก่อน และไม่ใช่ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิด
 
บริษัทในเครือ ที.โอ. กรุ๊ป                T.O jpg     logo to p      logo to L        logo to M      logo medica