icon facebook  icon twitter 
  • สินค้าของบริษัทมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ
  • โครงการตอบแทนสังคม
  • ทุกกระบวนการผลิตมีการใส่ใจคุณภาพ
  • บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนา
  • นำนวัตกรรมใหม่ๆมาเสริมคุณภาพ และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในเรื่องการผลิต
  • เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร

กลยุทธ์

  กลุ่มบริษัทเครือที.โอ.กรุ๊ป มีความภูมิใจและตั้งใจ ที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม และบริการที่ยอดเยี่ยม โดยให้ความสำคัญกับลูกค้า เป็นดั่งบุคคลสำคัญในครอบครัว ที่เราให้ความดูแลเป็นอย่างดี ด้วยการสนับสนุนของลูกค้าทุกท่านมากกว่าสามทศวรรษ วันนี้ กลุ่มบริษัทเครือที.โอ.กรุ๊ปก็ยังคงปณิธานเดิม การพัฒนาในแง่ของคุณภาพและนวัตกรรมสินค้า ระบบงาน บุคลากร เพื่อคุณภาพชีวิต...ที่ดีกว่า
 
1. มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้ได้รับทราบความต้องการที่แท้จริง
2. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า
3. เชิญลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทเพื่อให้เกิดความมั่นใจและยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4. ปรับปรุงระบบคุณภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐานตาม PIC/s GMP
5. ศึกษาและนำมาตรฐาน GDP (Good Delivery Practice) และ GSP (Good Storage Practice) มาประยุกต์ใช้
6. มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบน้ำ ระบบอากาศ ระบบลม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน PIC/s GMP
7. ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยในการทำงาน
8. มีการฝึกอบรมให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานได้
9. มีการศึกษาวิจัยด้านนวัตกรรมร่วมกับภาคการศึกษา เช่น คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
10. เพิ่มการลงทุนทางด้านอุปกรณ์การผลิต ทดลองและวิจัยในกลุ่มยาใหม่ ๆ
11. มีการฝึกอบรมเฉพาะทางแก่บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนายาและนวัตกรรมได้
 
 
บริษัทในเครือ ที.โอ. กรุ๊ป                T.O jpg     logo to p      logo to L        logo to M      logo medica