icon facebook  icon twitter 
  • สินค้าของบริษัทมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ
  • โครงการตอบแทนสังคม
  • ทุกกระบวนการผลิตมีการใส่ใจคุณภาพ
  • บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนา
  • นำนวัตกรรมใหม่ๆมาเสริมคุณภาพ และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในเรื่องการผลิต
  • เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร

ที.โอ. กรุ๊ป

        กว่า 3 ทศวรรษที่ที.โอ.กรุ๊ป ดำเนินงานกับอุตสาหกรรมยา เราได้รับการรับรองคุณภาพอย่าง ISO 9001:2008 และ GMP การตรวจสอบจากองค์กรอาหารและยาแห่งชาติ และกำลังพัฒนาเพื่อไปสู่ GMP PICs อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความพร้อมทางด้านทรัพยากร เช่น วัตถุดิบที่ถูกคัดสรรอย่างดี กระบวนการผลิตที่มีการตรวจสอบในทุกขั้นตอน ทางด้านบุคลากร นอกจากบุคลากรของเราจะเต็มไปด้วยผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยา เรายังส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการทำงาน บริการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ทำงานด้วยความสุข ฝึกฝนหาความรู้อยู่เสมอ ทางด้านR&D  เรามีการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการนำเข้าเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมุ่งหวังที่จะนำเสนอคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประเทศชาติ

 
บริษัทในเครือ ที.โอ. กรุ๊ป                T.O jpg     logo to p      logo to L        logo to M      logo medica