icon facebook  icon twitter 
  • สินค้าของบริษัทมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ
  • โครงการตอบแทนสังคม
  • ทุกกระบวนการผลิตมีการใส่ใจคุณภาพ
  • บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนา
  • นำนวัตกรรมใหม่ๆมาเสริมคุณภาพ และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในเรื่องการผลิต
  • เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร

หน้าที่ของเรา

 

    กลุ่มบริษัทเครือที.โอ.กรุ๊ป ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและไว้วางใจ เราจึงต้องรักษาความไว้วางใจนี้ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อต้องการให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยลดการถูกเอาเปรียบจากการขายยาที่ราคาไม่ยุติธรรมและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย ในแง่ความมีนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ในเรื่องมาตรฐานของการผลิตและผลิตภัณฑ์
 
slogan
 
 
  เราทำทุกวิธีทางเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทเครือที.โอ.กรุ๊ป ก็ยังคงปณิธานเดิมในการพัฒนาในแง่ของคุณภาพและนวัตกรรมสินค้า ระบบงาน บุคลากร เพื่อคุณภาพชีวิต...ที่ดีกว่า  ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของเราตระหนักถึงแนวทางและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายให้บรรลุถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
  ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเราจึงมีหน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม [Corporate Social Responsibility(CSR)] สร้างโครงการต่างๆขึ้นเพื่อที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมไปพร้อมกับองค์กรในการที่จะร่วมกันช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม

การรักษาผู้ป่วยไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงดีมาก่อน และไม่ใช่ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิด
 
บริษัทในเครือ ที.โอ. กรุ๊ป                T.O jpg     logo to p      logo to L        logo to M      logo medica